1.    فروردین :

به طورکلی وضعیت آب و هوا دراین ماه به صورت معتدل سرد و بسیار مرطوب همراه با بارش باران و کمی هم برف و آسمانی ابری و مه آلوداست.
 متوسط ماهانه دما دراین ماه 4/9+ درجه سانتی گراد است. اما ممکن است تا 6/14+ درجه افزایش یافته و یا تا 9/6+ درجه کاهش یابد. این  بدین معناست که دمای ماسوله دراین ماه به طور معمول در وضعیت aنسبتاً سرد و یا سرد قرار می گیرد. در عین حال شرایط یخبندان در اوایل  این ماه نیز خیلی دور از انتظار نیست.  از نظر رطوبت نسبی فروردین ماه را می توان از مرطوب ترین ماه های سال دانست. بطوریکه متوسط رطوبت نسبی دراین ماه به 79% می  رسد. البته ممکن است در شرایط حداکثر به 81% و در شرایط حداقل به 77% نیز برسد. بدین ترتیب ماسوله دراین ماه هوایی بسیار مرطوب دارد.
 فروردین ماه یکی از پرباران ترین ماههای سال است و ممکن است طی این ماه بین 80 میلیمتر باران ببارد. ممکن است تا 20 روز از این ماه بارش وجود داشته باشد. حداکثر بارش روزانه دراین ماه بین 35 تا 55  میلیمتر می تواند باشد. درعین حال که بارش به صورت برف نیز دراین  ماه (البته بسیار کمتر از زمستان) وجود دارد. طول خورشیدی روز دراین ماه بین 12 تا 13 ساعت است و نیمه أول ماه عموماً همراه با باد می باشد.
 

  اردیبهشت :
 
 
وضعیت آب و هوای ماسوله دراین ماه به صورت معتدل و مطبوع وهوای بسیار مرطوب همراه با بارش باران و آسمانی نسبتاً ابری است.متوسط ماهانه دما دراین ماه 1/13+ درجه سانتی گراد است. اما ممکناست تا 3/16+ درجه افزایش یافته و یا تا 4/9 + درجه کاهش یابد. اینبدان معناست که دمای ماسوله دراین ماه به طور معمول در وضعیتمعتدل و یا نسبتاً سرد قرار دارد. شرایط یخبندان دراین ماه وجود ندارد.از نظر رطوبت نسبی اردیبهشت ماه بطور متوسط با رطوبت نسبی مواجه است. البته ممکن است در شرایط حداکثر به 87% و حداقل به 84% برسد. این بدان معناست که ماسوله دراین ماه روزهایی بسیار مرطوب و گاهی نیمه مرطوب دارد. درعین حال بارش باران دراین ماه به طور متوسط حدود 65 میلیمتر است و ماهی پرباران سپری می شود.احتمال بارش به صورت برف امکان پذیر بوده اما به ندرت اتفاق میافتد. طول خورشیدی روز دراین ماه بین 13 تا 5/13 ساعت بوده و وزش بادنسبت به زمستان بسیار کاهش یافته است.
 
   خرداد :
 
 
وضعیت آب و هوا دراین ماه به صورت معتدل گرم و مرطوب، همراه باکمی باران مطبوع و روزهای آفتابی و دلپذیر است. متوسط ماهانه دما دراین ماه 9/16+ درجه سانتی گراد است. اما ممکن  است تا 0/22+ درجه افزایش یافته و یا تا 4/13+ درجه کاهش یابد. اینبدان معناست که دمای ماسوله دراین ماه به طور معمول در وضعیتمعتدل گرم قرار دارد.متوسط رطوبت نسبی دراین ماه 87% می باشد. البته ممکن است درشرایط حداکثر به 90% و در شرایط حداقل به 76% برسد. این بدانمعناست که دراین ماه هم روزهایی با هوای بسیار مرطوب و هم نسبتاً مرطوب سپری می شود. درعین حال متوسط بارش باران دراین ماه به طور متوسط 35 میلیمترمی باشد. دراین ماه روزهای متوالی همراه با بارش کمتر اتفاق می افتد وروزهای آفتابی در طول ماه بیش از 15 روز است.

طول خورشیدی روز دراین ماه بین 5/13 تا 5/14 ساعت بوده و وزش باد دراین ماه تقریباًمتوقف می شود
تیرماه:
 
متوسط ماهانه دما در این ماه 5/18+ درجه سانتی گراد می بــــــــاشد. حال آن که متوسط ماهانه حداکثر دما در ماه 0/22+ درجه سانتی گراد ومتوسط ماهانه حداقل دما 9/4+ درجه سانتی گراد است. این بدان معناست که در این ماه هم روزهایی با هوای معتدل گرم و هم روزهایی با هوای معتــــدل سپری می شود. از سوی دیگر حداکثر مطلق دما در یک روز تیـــــــــرماه می تواند تا 0/28+ درجه سانتی گراد افزایش یافته و حداقل مطلق آن تا 5/10+ درجه سانتی گراد کاهش یابد، در نتیجه در این دما هم می توان شاهد ساعاتی نسبتاً گرم و هم معتدل سرد بود.
 
مرداد ماه
 
متوسط ماهانه دما در این ماه 9/17 + درجه سانتــــــی گراد می باشد. حال آن که متوسط ماهانه حداکثر دما در ماه مرداد0/21+ درجه سانتی گراد و متوسط ماهانه حداقل دما 0/14+ درجه سانتی گراد است. این بـــــدان معناست که در این ماه هم روزهایی با هوای معتدل گرم و هم روزهایی با هوای معتدل سرد سپری می شود.
از سوی دیگر حداکثر مطلق دما در یک روز مرداد ماه می تواند تا0/27+ درجه سانتی گراد افزایش یافته و حداقل مطلق آن تا 0/12+ درجه سانتی گـــــراد کاهش یابد. در نتیجه در این ماه هم می توان شاهد ساعاتی نسبتاً گرم و هم معتدل سرد بود.
 
شهریور ماه:
 
متوسط ماهانه دما در این ماه 7/17+ درجه سانتــــــی گراد می باشد. حال آن که متوسط ماهانه حداکثر دما در شهریور ماه 8/12+ درجــــه سانتی گراد و متوسط ماهانه حداقل دما 2/14+ درجه سانتی گراد است. این بدان معناست که در این ماه هم روزهایی با هوای معتدل گرم و هم روزهایی با هـــــــــوای معتدل سرد سپری می شود.از ســـــوی دیگر حداکثر مطلق دما در یک روز شهریور ماه می تواند تا 0/30+درجــــــــه سانتی گراد افزایش یافته و حداقل مطلق آن تا 5/10+ درجه سانتی گراد کاهش یابد. در نتیجه در این ماه هم می توان شاهد ساعاتی نسبتاً گرم و هم معتدل سرد بود.
مهر ماه:
 
متوسط ماهانه دما در این ماه 1/14+ درجه سانتی گراد می باشد. حال آن که متوسط ماهانه حداکثر دما در مهر ماه 4/17+ درجه سانتی گراد است . این بدان معناست که در این ماه هم روزهایی با هوای معتدل وهم روزهایی با هوای معتدل سرد سپری می شود.از سوی دیگر حداکثر مطلق دما در یک روز مهر ماه می تواند تا 0/24+ درجه سانتی گراد افزایش یافته و حداقل مطلق آن تا 0/8+ درجهسانتی گراد کاهش یابد. در نتیجه در این ماه هم می توان شاهد ساعاتی معتدل گرم و هم نسبتاً سرد بود.
 
آبان ماه:
 
متوسط ماهانه دما در این ماه 4/10+ درجه سانتی گراد می باشد. حال آن که متوسط ماهانه حداکثر دما در آبان ماه 9/13+ درجه سانتی گراد و متوسط ماهانه حداقل دما 8/6+ درجه سانتی گراد است . این بدان معناست که در این ماه هم روزهایی با هوای معتدل سرد و هم روزهایی با هوای نسبتاً سرد سپری می شود.از سوی دیگر حداکثر مطلق دما در یک روز آبان ماه می تواند 0/29+ درجه سانتی گراد افزایش یافته و حداقل مطلق آن تا 0/3+ درجه سانتی گراد کاهش یابد. در نتیجه در این ماه هم می توان شاهد ساعاتی معتدل گرم و هم سرد بود.
 
آذر ماه:
 
متوسط ماهانه دما در این ماه 4/6+ درجه سانتی گراد می باشد. حال آن که متوسط ماهانه حداکثر دما در ماه آذر 1/10+ درجه سانتی گراد و متوسط ماهانه حداقل آن 8/2+ درجه سانتی گراد است. این بدان معناست که در این ماه روزهایی با هوای معتدل سرد و هم روزهایی با هوای سرد سپری می شود. از سوی دیگر حداکثر مطلق دما در یک روز آذر ماه می تواند تا 5/16+ درجه سانتی گراد افزایش یافته و حداقل مطلق دمای آن تا 2 درجه سانتی گراد کاهش یابد. در نتیجه در این ماه هم می توان شاهد ساعاتی معتدل و هم خیلی سرد بود.
دی ماه:
 
متوسط ماهانه دما در این ماه 3/5+ درجه سانتــــی گراد می باشد. حــــــال آن که متوسط ماهانه حداکثر دما در دی ماه 0/8 +درجه سانتی گراد ومتــوسط ماهــــانه حداقل آن 9/2+ درجه سانتی گراد است.این ــــبدان معناست که در این مـــــاه هم روزهایی با هوای نسبتاً سرد و هم روزهایی با هوای ســــرد سپری می شـــود.از سوی دیگر حداکثر مطلق دما در یک روز دی ماه می تــــواند تا 0/11+ درجــــه سانتی گراد افزایش یافته و حداقل مطلق دمای آن تا 5/3- درجه سانتی گراد کاهش یابد. در نتیجه در این ماه هم می توان شـــاهد ساعاتی معتدل سرد و هم خیلی سرد بود.
 
بهمن ماه:
 
متوسط ماهانه دما در این ماه 5/4+ درجه سانتی گراد می باشد. حال آن که متوسط ماهانه حداکثر دما در بهمن ماه 5/2+ درجه سانتی گرادو متوسط ماهانه حداقل آن 5/2+ درجه سانتی گراد است. این بدان معناست که در این ماه هم روزهایی با هوای نسبتاً سرد و هم روزهایی با هوای سرد وجود دارد.از سوی دیگر حداکثر مطلق دما در یک روز این ماه می تواند تا 0/12 + درجه سانتی گراد افزایش یافته و حداقل مطلق دمای ان تا 5/8-درجه سانتی گراد کاهش یابد. در نتیجه این ماه هم می توان شاهد ساعاتی معتدل سرد و هم مطلق سرد بود.
 
اسفند ماه:
 
متوسط ماهانه دما در این ماه 5/4+ درجه سانتی گراد می باشد. حال آن که متوسط ماهانه حداکثر در اسفند ماه 0/7+ درجه سانتی گراد و متوسط ماهانه حداقل آن 0/2+ درجه سانتی گراد است . این بدان معناست که در این ماه هم روزهایی با هوای نسبتاً سرد و هم روزهایی با هوای سرد سپری می شود.از سوی دیگر حداکثر مطلق دما در یک روز اسفند ماه می تواند تا 0/14+ درجه سانتی گراد افزایش یافته و حداقل مطلق دمای آن تا 0/5+درجه سانتی گراد کاهش یابد. در نتیجه در این ماه هم می توان شاهد ساعتی معتدل سرد و هم خیلی سرد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه ؟


تاريخ : ۱۳٩٠/٦/۱٠ | ٦:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
  • زیبا مد | سبزک